Om SVK

Heraldiska vapen är kännetecken. Ett vapens ägare kan använda det tillsammans med sitt namn eller självständigt för att markera identitet, närvaro eller innehav i många olika sammanhang. Sedan heraldikens uppkomst har olika typer av vapenrullor och register behövts för att samla kunskap om vem som äger vilket vapen.

Det svenska heraldiska register, vars hemsida du nu besöker, heterSvenskt Vapenregister (SV), och administreras av Svenska Vapenkollegiet (SVK). Från och med den 1 januari 2007 kommer ansökningar om registrering att tas emot. Ansökningar kommer att tas emot både för nyskapade och äldre vapen.

När en ansökan om registrering har kommit in till kollegiet kommer det att bedöma om vapnet följer god heraldisk sed och är självständigt i förhållande till redan existerande vapen. Om så är fallet, blir vapnet preliminärt godkänt för registrering. Annars tar kollegiet kontakt med sökanden för att diskutera de frågetecken som finns kring vapnet. Om Kollegiet inte kan godta ansökan, meddelas ett motiverat avslag.

Ett vapen som preliminärt godkänts för registrering kungörs i en särskild sektion i Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift Vapenbilden (februari- och septembernumren) och här på hemsidan. Kungörelserna innehåller blasonering av vapenbild, hjälmtäcke och hjälmprydnad, och åtföljs av bild på vapnet.

Sedan finns tid för den intresserade allmänheten att hjälpa till med granskningen. Vem som helst som upptäcker att kollegiet kungjort ett vapen som inte följer god heraldisk sed eller ett vapen som är för likt någon annans vapen bör underrätta kollegiet om detta.

Om inga hinder finns, meddelar kollegiet ett slutligt godkännande. Det innebär att vapnet tas in i Svenskt Vapenregister. Detta kungörs kortfattat i Vapenbilden och här på hemsidan. Kan vapnet inte godkännas, tar kollegiet kontakt med den som anmälde det. Om denne gör förändringar i vapnet leder detta, om förutsättningarna är uppfyllda, till ett nytt preliminärt godkännande, en ny kungörelse och en ny allmän granskning. Om ingen justering görs kan kollegiet också i detta skede meddela ett motiverat avslag.

Ett slutligt godkännande förutsätter att Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik inte har någon invändning mot detta.

Kollegiets arbete koncentreras på de känneteckensbärande elementen i vapnen. Därför hålls rang- och värdighetstecken utanför registret, som alltså inte upptar några vapen med adliga attribut. Kollegiet gör inte några anspråk på att förläna vapen eller ersätta antagarens beslut om förande av vapnet; vad kollegiet kan göra är bara att registrera det som dokumentation för samtid och framtid. Vi är övertygade om att redan detta fyller ett reellt behov.

Den som har registrerat vapnet, och andra som har rätt att föra det, kan få intyg om vad som är registrerat.

Registrering (inklusive intyg) kostar 300 kr och priset är detsamma för registerintyg över redan registrerade vapen. Beloppet är beräknat så att det täcker kostnaderna för kungörelser, registerintyg och administration av registret.