F.n. (augusti 2023) har vi problem med e-posten. De flesta e-postmeddelanden kommer fram till oss, men felmeddelanden skickas ändå ut. Vi arbetar med att lösa problemet.

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.

Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska Vapenkollegiet. Granskningen avser:

  • Om vapnet är godtagbart utifrån god heraldisk sed.
  • Om vapnet är självständigt och således inte gör intrång i annans bättre rätt.

Kollegiets arbete koncentreras på de känneteckensbärande elementen i vapnen. Därför hålls rang- och värdighetstecken utanför registret, som alltså inte upptar några vapen med adliga attribut, kommunala vapen med murkronor etc. Kollegiet gör inte några anspråk på att förläna vapen eller ersätta antagarens beslut om att föra vapnet; vad kollegiet kan göra är bara att registrera vapnet som dokumentation för samtid och framtid.

Granskningsförfarandet

Ansökan görs här och kostar 300 kr. Beloppet täcker kostnaderna för administration/tryck av registret och ett litet arvode till konstnärerna. Kollegiets ledamöter arbetar helt ideellt.

När en ansökan om registrering har kommit in till kollegiet, bedömer kollegiet om vapnet följer god heraldisk sed och är självständigt i förhållande till redan existerande vapen. Om så är fallet, blir vapnet preliminärt godkänt för registrering. Om det finns några oklarheter eller behov av justeringar tar kollegiet kontakt med sökanden för att diskutera vapnets utformning. Om kollegiet inte kan bifalla ansökan, meddelas ett motiverat avslag.

Ett vapen som preliminärt godkänts för registrering kungörs dels här på vår hemsida, dels i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet, som är en sektion i Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift Vapenbilden (februari- och septembernumren). Kungörelsen innehåller blasonering av sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad, och åtföljs av en bild på vapnet. Bilderna tecknas i särskilda schabloner av konstnärer som kollegiet anlitar.

Sedan finns tid för den intresserade allmänheten att hjälpa till med granskningen. Vem som helst som upptäcker att kollegiet kungjort ett vapen som inte följer god heraldisk sed eller ett vapen som är för likt någon annans vapen får och kan underrätta kollegiet om detta inom den utsatta tiden. Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik avger alltid yttrande över de preliminärt godkända vapnen.

Om inga hinder finns, meddelar kollegiet ett slutligt godkännande. Kan vapnet inte godkännas, tar kollegiet kontakt med den som anmälde det. Om denne accepterar nödvändiga förändringar i vapnet leder detta till ett slutligt godkännande, men det förekommer också att vapnet återförs till förnyad granskning. Kollegiet kan också i detta skede meddela ett motiverat avslag.

Slutligt godkända vapen förs in i Svenskt Vapenregister, vilket kungörs i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet. Alla registrerade vapen finns här. Slutligen utfärdas ett vapenintyg till sökanden.

Vapnet registreras i en fysisk eller juridisk persons namn, men även andra som har rätt föra vapnet, t.ex. släktingar till den som registrerat det, kan ansöka om att få ett vapenintyg i eget namn. Sådan ansökan görs här och kostar 300 kr. I dessa fall omfattar granskningen endast sökandens rätt att föra vapnet.

Vilka står bakom Svenskt vapenregister

Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen, SHF och drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik. Tidigare var Heraldiska samfundet en partner men sedan den föreningen sammanslogs med SHF upphörde de vara en självständig partner.
Svenska Vapenkollegiet, som ansvarar för administration och drift av vapenregistret, är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen. Registreringen av vapen i Svenskt Vapenregister påbörjades den 1 januari 2007.

Här finns statuter och arbetsordning, som reglerar Svenskt Vapenregister och Svenska Vapenkollegiets verksamhet.

 

Vill du beställa våra böcker med godkända vapen kan du göra det här:

SVK vol. 1: 1-200

SVK vol. 2: 201-400

Paket med båda böckerna till specialpris