Organisatorisk ställning

§ 1 Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen.

§ 2 Svenskt Vapenregister drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik och med delaktighet av Heraldiska Samfundet.

§ 3 Svenska Vapenkollegiet ansvarar för administration och drift av vapenregistret.

§ 4 Svenska Vapenkollegiet är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen och dess arbetsordning antas av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse.

§ 5 Svenska Vapenkollegiet består av minst fem och högst sju ledamöter. En av ledamöterna utses av Heraldiska Samfundet och övriga av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse.

§ 6 Svenska Heraldiska Föreningens styrelse utser en av ledamöterna till kollegiets ordförande.

Syfte och omfattning

§ 7 Svenskt Vapenregister upptar heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer.

§ 8 Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad.

§ 9 Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga.

§ 10 Ansökan om registrering och begäran om utfärdande av registerintyg accepteras endast om sökanden enligt Svenska Vapenkollegiets mening har tillräckligt stark anknytning till vapnet.

Granskningsförfarande

§ 11 Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska Vapenkollegiet.

§ 12 Vapenkollegiets granskning avser:
(a) Om vapnet är godtagbart utifrån god heraldisk sed.
(b) Om vapnet är självständigt och således inte gör intrång i annans bättre rätt.

§ 13 Preliminärt godkända vapen kungörs och allmänheten ges tid att inkomma med invändningar innan ett slutgiltigt godkännande prövas.

§ 14 Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik bereds tillfälle att avge yttrande över de vapen som vapenkollegiet avser att slutligt godkänna.

§ 15 Slutligt godkända vapen kungörs, förs in i Svenskt Vapenregister och ett registerintyg utfärdas till sökanden.

§ 16 Vapenkollegiet skall även utfärda registerintyg över i Svenskt Vapenregister redan införda vapen, varvid granskningen endast omfattar sökandens rätt att föra vapnet.

§ 17 Avslag skall motiveras och meddelas skriftligt.

§ 18 Beslut som föregåtts av överväganden av allmänt intresse, motiveras skriftligt och kungörs för att tydliggöra vapenkollegiets ställningstaganden.

Övrigt

§ 19 Svenska Heraldiska Föreningen finansierar registret och vapenkollegiets verksamhet på sätt som styrelsen bestämmer. Avgifter tillfaller Svenska Heraldiska Föreningen.

§ 20 Dessa statuter är antagna av både Svenska Heraldiska Föreningens styrelse och Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik. De får ändras på motsvarande sätt.

§ 21 Vid olöslig osämja mellan Svenska Heraldiska Föreningens styrelse och Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik äger dessa båda parter rätt att ensidigt taga sin hand från registret, varvid dessa statuter upphör att gälla.

Antagna av
Svenska Nationalkommittén för
Genealogi och Heraldik:
2006-06-08

Antagna av
Svenska Heraldiska
Föreningens styrelse:
2006-06-10