Kollegiet tillsätts av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse, men en av ledamöterna utses av Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik. Svenska Heraldiska Föreningens styrelse utser även en av ledamöterna till kollegiets ordförande.

De adjungerade ledamöterna har adjungerats av Svenska Vapenkollegiet och kontrollerar vapenansökningarna särskilt utifrån ett danskt, finskt respektive norskt heraldiskt perspektiv.


Ordföranden Martin Sunnqvist, f. 1975, är jur.dr, och professor i rättshistoria samt f.d. rådman. Hans doktorsavhandling handlade om nordiska domares sätt att hantera konstitutionella frågor. Kandidatuppsatsen handlade om släktvapenrätten i Sverige, England och Tyskland. Han är ordförande i Societas Heraldica Scandinavica samt ledamot av Académie Internationale d’Héraldique och även medlem av akademins styrelse. Han är korresponderande medlem i Heraldiska Sällskapet i Finland och har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Invald i kollegiet år 2007.
Jesper Wasling, f. 1967, är kommunikationsstrateg och fil.mag. i historia. Magisteruppsatsen handlade om häroldsämbetets utveckling i Norden under medeltiden. Han driver en heraldisk blogg och har skrivit flera heraldiska böcker. Han har suttit i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse, bl.a. som vice ordförande, sekreterare och redaktör, sedan år 1993. Han har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Invald i kollegiet år 2009.

Claus K. Berntsen, f. 1980, är lärare. Han är verksam i styrelserna för Svenska Heraldiska Föreningen och Societas Heraldica Scandinavica. Inom Svenska Heraldiska Föreningen har han ett särskilt ansvar för föreningens kyrkoheraldikgrupp, som bl.a. hjälper till att ta fram vapen för nya biskopar. Invald i kollegiet år 2015.
Kim Dohm-Hansen, f. 1990, har en juristexamen och är tingsfiskal. Hon är heraldisk konstnär och är en av de ansvariga för tecknandet av vapen åt vapenkollegiet och Svenska Heraldiska Föreningens medlemsmatrikel. Invald i kollegiet år 2016.

Martin Trägen, f. 1980, är lokförare. Han är sedan år 2013 ledamot av styrelsen för Svenska Heraldiska Föreningen och verksam som dess härold. Som härold har han hand om medlemsvapenrullan och sammanställer medlemmarnas vapen till den vartannat år utkommande medlemsmatrikeln. Invald i kollegiet år 2017.
Göran Mörner, f. 1967, är riddarhusgenealog. Invald i kollegiet år 2017 (Heraldiska Samfundets representant).
Björn Fridén, f. 1984, är kommunikatör och heraldisk konstnär samt en av de ansvariga för tecknandet av vapen åt vapenkollegiet. Invald i kollegiet år 2021.

Adjungerade ledamoten Ronny Skov Andersen, f. 1979, är cand.mag. i historia och danska. Han är arkivarie och heraldisk konsulent vid det danska Rigsarkivet och kunglig vapenmålare i det danska ordenskapitlet. Han utför också uppdrag som vapenmålare. Han är ledamot av Académie Internationale d’Héraldique, korresponderande medlem i Heraldiska Sällskapet i Finland, och har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Adjungerad ledamot i SVK sedan år 2007.

Adjungerade ledamoten Wilhelm Brummer, f. 1970, är fil.mag. i historia och heraldisk rådgivare, knuten till Mannerheim-museet och finska Riddarhuset. Han är associerad ledamot av Académie Internationale d’Héraldique. Adjungerad ledamot i SVK sedan år 2007.

Adjungerade ledamoten Kaare Seeberg Sidselrud, f. 1963, är cand.mag.i historia och juridik. Han är seniorrådgiver i norska Skatteetaten. Han är Ordenens Overheraldiker inom Norska Frimurare Orden och högsta ansvarig för heraldik inom orden och leder även dess historiska arkiv. Han är redaktör för Heraldisk Tidsskrift, ordförande i Norska heraldiska föreningen och ledamot av Académie Internationale d’Héraldique. Dessutom president för Bureau Permanent för de internationella genealogiska och heraldiska kongresserna. Han är även Fellow of the Society of Antiquaries of Scotland (FSA Scot), samt korresponderande medlem i Heraldiska Sällskapet i Finland, och har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Adjungerad ledamot i SVK sedan år 2007.

Tidigare ledamöter

 

Lars C. Stolt, f. 1932, d. 2022, var ordförande i Svenska Exlibrisföreningen. Han har bl.a. medverkat i Heraldisk Tidsskrift och har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Ledamot av vapenkollegiet åren 2007-2011.
Clara Nevéus, f. 1934, d. 2017, var statsheraldiker och fil. dr i historia med avhandlingen Trälarna i landskapslagarnas samhälle. Hon gav tillsammans med B. J. de Wærn ut Ny svensk vapenbok och publicerade uppsatser huvudsakligen i heraldiska och sigillografiska ämnen. Hon tilldelades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Ledamot av Académie Internationale d’Héraldique. Ledamot av vapenkollegiet åren 2007-2015.
Jens Christian Berlin, f. 1971. Ledamot av vapenkollegiet åren 2007-2015. Redaktör för kollegiets kungörelser under samma period.
Eric Bylander, f. 1973, är professor i processrätt vid Uppsala universitet. Hans kandidatuppsats handlade om svensk kommunvapenrätt. Han är inom Svenska Frimurare Orden föredragande i heraldiska frågor i Logedirektoriet och Förste Heraldiker i Svea provinsialloge. Ledamot av vapenkollegiet åren 2007-2016 (Heraldiska samfundets representant 2007-2008).
Vladimir Sagerlund, f. 1942, är f.d. heraldisk konstnär vid Riksarkivet. Han har i den egenskapen nytecknat samtliga svenska landskaps- och kommunvapen till Riksarkivets heraldiska register och ett stort antal vapen åt olika myndigheter. Han har även tecknat vapen och monogram åt medlemmar av kungahuset. Ledamot av vapenkollegiet åren 2009-2017 (Heraldiska Samfundets representant).