Här besvarar vi de vanligaste frågorna.

Får jag någon bekräftelse på att ansökan kommit fram?
Ja, snart efter det att vi har fått ansökan, vapenbild och betalning av avgiften bekräftar vi detta och meddelar vilket ansökningsnummer din ansökan har fått. Saknas något av detta eller finns andra oklarheter hör vi av oss med en förfrågan om detta.

Kan jag samtidigt ha mer än ett vapen registrerat?
Nej. (Fråga och svar uppdaterade 2023-07-27.)

Kan jag ta bort ett registrerat vapen och registrera ett nytt?
Ja. Detta innebär dock inte att det tidigare vapnet raderas. Ett vapen som är slutligt godkänt och har fått ett registernummer (SV-xxx) kommer att finnas kvar under detta nummer, på hemsidan och i de tryckta böckerna där vapnen publiceras, eftersom det är ett historiskt faktum att detta vapen granskats och registrerats. På hemsidan görs en anteckning om att antagaren inte längre för vapnet och att det har ersatts med ett nytt. Vid det nya vapnet kommer också en hänvisning till det tidigare registrerade att finnas. En ansökan om ett nytt vapen hanteras på samma sätt som andra ansökningar och en ny avgift tas ut. SVK rekommenderar alla som vill registrera vapen att noga tänka igenom sin ansökan, så att återtaganden och nyregistreringar i möjligaste mån undviks. (Fråga och svar uppdaterade 2023-07-27.)

Varför frågar ni efter personnummer/organisationsnummer?
För att vapenkollegiet ska kunna kontrollera att en person eller organisation inte lämnar in flera ansökningar.

Måste vapnet redan vara antaget, och kan man använda registreringen som en del i en antagningsprocess?
Vapnet kan antingen vara antaget eller på väg att antas. I det senare fallet kan det första skedet i granskningen användas som en slutlig kontroll på att vapnet följer god heraldisk sed och inte gör intrång i annans rätt.

Vad gäller om vapenbeskrivning och bild är motstridiga i en ansökan?
Då tar någon i vapenkollegiet kontakt med sökanden och reder ut vad som ska gälla.

Är det nödvändigt att registrera hjälmprydnad och hjälmtäcke?
Nej, Du kan välja att enbart registrera en sköld. Du kan däremot inte välja att enbart registrera en hjälmprydnad.

Måste jag ange äldste kände agnatiske stamfader, om mitt vapen är specifikt för den släktgren som härstammar från mina föräldrar?
Det är lämpligt att uppgiften finns för framtida forsknings skull, men samtidigt bör det uppges hur långt medgivandet till andra släktmedlemmars användning av vapnet sträcker sig. Om man inte har släktforskat så långt som det är möjligt, är det förstås inget hinder mot att lämna in en ansökan.

Hur får jag reda på hur jag skall betala och lämna in bilden av vapnet?
När du har skickat in din ansökan via webbformuläret kommer uppgifter om hur detta ska ske.

Vad är huvudskillnaden mellan Svenskt Vapenregister och Heraldiska källan?
I Svenskt Vapenregister tas bara de vapen in, som granskats och befunnits uppfylla god heraldisk sed samt inte gör intrång i någon annans rätt.
För att ett vapen ska tas med i Heraldiska källan räcker det att vapnet använts av någon vid något tillfälle och att någon uppmärksammat Heraldiska Källan på detta. Heraldiska källans syfte är alltså att dokumentera, inte registrera.

Varför ser mitt vapen på hemsidan och i kungörelsen inte ut exakt som den bild jag lämnade in?
Måste mitt vapen alltid tecknas exakt som i SVK:s bild?

Ett vapen ”är” inte en viss bild; det är inte som ett varumärke. Ett vapen definieras av sitt innehåll, och samma vapen kan tecknas i olika stilar, i olika grad av detaljrikedom och i olika konstnärliga utföranden, och det är ändå samma vapen. Det är alltså vapenidén, som främst kommer till uttryck i blasoneringen, som ”är” vapnet. Det är en tradition som går tillbaka till medeltiden att när flera vapen förekommer tillsammans tecknas de i en enhetlig stil. SVK har valt att göra så, inte minst av den anledningen att syftet med SVK:s bilder är att bilderna skall vara enkla exempel på hur blasoneringen skall tolkas. Intrycket av vapnet ska då inte störas av onödig detaljrikedom. Därför tecknas alla vapen på enhetligt sätt i schabloner. Du kan alltså inte få ett vapen tecknat på nytt till SVK-hemsidan enligt en viss förlaga, utan eventuella rättelser av teckningar sker bara om teckningen blivit felaktig i förhållande till vapenidén och blasoneringen. Detta innebär också att vapnet absolut inte alltid måste se ut som i SVK:s bild. Tvärtom uppmuntrar vi alla som har antagit ett vapen att låta olika heraldiska konstnärer göra sina tolkningar av vapnet – till ex libris, brevkort, vapenringar, klistermärken, flaggor eller vad det kan vara fråga om.

Varför är inte blasoneringen exakt likadan som den jag ville registrera?
SVK strävar efter att tillämpa en enhetlig heraldisk terminologi. Det innebär att en formulering kan justeras om ändringen inte medför någon saklig skillnad men innebär en mer konsekvent begreppsanvändning i förhållande till andra vapen. Förändringar som innebär sakliga skillnader görs förstås inte utan kontakt med vapenantagaren.

Vart kan man vända sig med frågor?
I första hand till kollegiets ordförande Martin Sunnqvist, svk @ heraldik . se